Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych jest to kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie koszów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.

Bank udziela Kredytu z Dotacją w wysokości do 100% Kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy Koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.  
Beneficjentami/Kredytobiorcami mogą być:

Kredytem z Dotacją mogą być objęte wyłącznie Koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia Wniosku o kredyt wraz z Wnioskiem o Dotację z zastrzeżeniem, że Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem Umowy Kredytu z Dotacją.

Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania do kosztów projektu budowlano – wykonawczego.

Wersja XML