Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokaty dla klientów instytucjonalnych

Lokata krótkoterminowa w PLN

Umożliwia efektywne i dynamiczne zarządzanie kapitałami.
Lokatę krótkoterminową można zawrzeć na okres: 7,10, 14, 21 dni.
Oferujemy ją osobom prawnym, podmiotom gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które mają w naszym banku rachunek rozliczeniowy.
Po okresie umownym wkład wraz z odsetkami przekazywany jest na wskazany przez klienta rachunek rozliczeniowy.

Lokaty terminowe STANDARD

Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, miesięcy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.
W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków rozliczeniowych.

Lokata SUPER

Łączy zalety rachunku terminowego i rachunku płatnego na każde żądanie: z chwilą wycofania wkładu przed upływem terminu umowy klient nie traci prawa do otrzymywania odsetek, które naliczane są zgodnie zasadą: po upływie 9 miesięcy a przed upływem 12 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 9 miesięcznych STANDARD, po upływie 6 miesięcy a przed upływem 9 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 6 miesięcznych STANDARD, po upływie 3 miesięcy a przed upływem 6 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD, po upływie 1 miesiąca a przed upływem 3 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD,  przed upływem 1 miesiąca od założenia odpowiada oprocentowaniu  rachunków rozliczeniowych. Lokata SUPER jest nieodnawialna. Minimalna wpłata na lokatę 10 000,00 zł.

 Dodatkowe informacje:

Odsetki należne od środków deponowanych na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych naliczane są ostatniego dnia trwania lokaty, za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty

Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

  1. osoby fizyczne;
  2. osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;
  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej – deponentem jest ta spółka.

Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszenia upadłości banku. 

Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

 

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 30.05.2022.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty od 14.03.2022.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty29.05.2020.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.04.2020.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty18.03.2020.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 05.03.2015.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.10.2014.pdf

Wersja XML